Pole tekstowe: PUBLIAKCJE CZŁONKÓW KOŁA

 

 

Artykuły, prezentacje i postery opracowane w roku akademickim 2013/2014:

Prezentacje posterowe

[1]            Karol Klonowski, Agnieszka Włodarska: Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem oprogramowania SOLinvest. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2014

[2]            Weronika Kruszelnicka, Łukasz Kusio, Natalia Kozłowska, Dawid Kasprzak: Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji energetyki wiatrowej z wykorzystaniem oprogramowania WindFarmer. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2014

[3]            Marcin Mądro, Sebastian Przybył: Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem oprogramowania WP-OPT. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2014

[4]            Izabela Piasecka: Analiza emisyjności związków chemicznych z elektrowni wiatrowych typu Gamesa G90. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2014

 

Artykuły, prezentacje i postery opracowane w roku akademickim 2014/2015:

Publikacje opublikowane:

[5]            Kruszelnicka W., Kozłowska N., Mroziński A.:  Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaicznymi. Mechanik nr 10/2015, str. 70-80

[6]            Kozłowska N., Kruszelnicka W., Mroziński A.: Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez pompę ciepła typu powietrze woda. Mechanik nr 10/2015, str. 59-69

Prezentacje posterowe

[7]            Dr inż. Izabela Piasecka, Daria Czulik - Ocena wpływu eksploatacji wiatrowych procesorów energii na otoczenie. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2015

[8]            Daria Czulik - Analiza możliwości dofinansowania mikroinstalacji OZE - program Prosument. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2015

[9]            Marek Żarkowski, Michał Kozłowski, Paweł Knozowski - Symulacja ekonomiczna instalacji biogazowni z wykorzystaniem programu Biogaz Inwest. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2015

[10]         Marek Żarkowski, Michał Kozłowski - Trendy rozwojowe w zakresie magazynowania energii pochodzącej z instalacji OZE. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2015

[11]         Dr inż. Izabela Piasecka, Marek Żarkowski, Michał Kozłowski - Analiza możliwości projektowania i symulacji instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem programu BlueSol. Prezentacja posterowa zaprezentowana podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2015

 

Artykuły, prezentacje i postery opracowane w roku akademickim 2015/2016:

Publikacje opublikowane:

[12]         Kasner R., Kruszelnicka W., Piasecka I., Tomporowski A.: ,,Ocena możliwości zagospodarowania poużytkowego łopat elektrowni wiatrowych", Ekologia i Technika, nr 5/2015, str. 279-283

[13]         Kruszelnicka W., Szymczak M., Piasecka I., Kasner R.: ,,Energetyczne wykorzystanie biomasy” - Ekologia i Technika, nr 6/2015, str. 364-369

[14]         Kruszelnicka W., Kozłowska N., Mroziński A.: ,,Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewacza wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaicznymi", Mechanik. Miesięcznik Naukowo - Techniczny, nr 10/2015, str. 70-80

[15]         Kozłowska N., Kruszelnicka W., Mroziński A.: ,,Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez pompę ciepła typu powietrze woda", Mechanik. Miesięcznik Naukowo - Techniczny, nr 10/2015, str. 59-69

[16]         A. Mroziński, W. Kruszelnicka, O. Madej: ,,Monitorowanie procesu wytwarzania brykietu w brykieciarce hydraulicznej”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr. 4, 2016, str. 150-151

[17]         O. Madej, W. Kruszelnicka. ,,Współpraca pompy ciepła z ogniwem PV w ciągu roku", Ekologia i Technika, nr 1/2016, str. 41-46

[18]         W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, O. Madej, R. Kasner. ,,Układ hybrydowy fotowoltaika - elektrownia wiatrowa jako stabilny układ zasilania", Ekologia i Technika, nr 1/2016, str. 41-46

[19]         O. Madej, W. Kruszelnicka. ,,Comparison of efficiency vacuum and flat solar collectors", Herald of Khmelnytskyi National University, Vol. 237, iss. 3, 2016, str. 101-106

[20]         W. Kruszelnicka, O. Madej. ,,Analysis the size and shape of biomass particles after grinding with using digital image processing”, Herald of Khmelnytskyi National University, Vol. 237, iss. 3, 2016, str. 107-114

[21]         Patrycja Urbańska: Eksploatacja wybranego systemu OZE na przykładzie małej elektrowni wiatrowej z turbiną o pionowej osi obrotu. Rozdział w monografii Energia - Ekologia - Etyka 2016", tom 1., Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, ISBN: 978-83-944254-2-5, Kraków, wrzesień 2016

[22]         Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok. Przegląd Mechaniczny nr …/2016, str. …-… (w przygotowaniu do wydruku)

[23]         Cierlicki T., Kruszelnicka W., Madej O., Mroziński A.:  Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej przez zastosowanie magazynu energii elektrycznej w warunkach znowelizowanej ustawy o OZE. Przegląd Mechaniczny nr …/2016, str. …-…(w przygotowaniu do wydruku)

Wygłoszone prezentacje podczas konferencji:

[24]         Weronika Kruszelnicka: Badanie i ocena środowiskowego oddziaływania elektrowni wiatrowych. I Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 20-21 listopada 2015r. (wygłoszenie prezentacji)

[25]         Weronika Kruszelnicka: Analysis of the effectiveness of hybrid renewable energy systems - seminarium robocze w ramach realizacji projektu norweskiego nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy - University College of Southeast Norway – Norwegia - 16 marca 2016r. (wygłoszenie prezentacji)

[26]         Dr inż. Adam Mroziński, Weronika Kruszelnicka, Ola Madej: Energochłonność kruszarek - optymalizacja zużycia energii w procesach mielenia i kruszenia - Konferencja Naukowa pn. ROZWÓJ RYNKU KRUSZYW I PRZEMYSŁU MASZYN KRUSZĄCYCH W POLSCE - 9-10 marca 2016r. - UTP w Bydgoszczy (opracowanie i wygłoszenie prezentacji)

[27]         Ola Madej, Weronika Kruszelnicka: Analiza możliwości zasilania aktywnych znaków drogowych przez instalacje OŹE - XXXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów - 13-15.05.2016r. - Wydział Mechaniczny i Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Prezentacja i artykuł)

[28]         Weronika Kruszelnicka, Ola Madej: Analiza możliwości wykorzystania wodoru w transporcie - XXXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów - 13-15.05.2016r. - Wydział Mechaniczny i Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Prezentacja i artykuł)

[29]         Patrycja Urbańska - Eksploatacja wybranego systemu OZE na przykładzie małej elektrowni wiatrowej z turbiną o pionowej osi obrotu - IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna "Energia-Ekologia-Etyka" - 19 maja 2016r.- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Prezentacja)

[30]         Weronika Kruszelnicka, Ola Madej, Dr inż. Adam Mroziński: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok. II KONFERENCJA - Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’16 - 21-30.10.2016r. (Prezentacja)

[31]         Tomasz Cierlicki, Weronika Kruszelnicka, Ola Madej, Dr inż. Adam Mroziński: Badanie efektywności magazynowania energii elektrycznej w wybranej instalacji fotowoltaicznej. II KONFERENCJA - Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’16 - 21-30.10.2016r. (Prezentacja)

[32]         Madej O., Kruszelnicka W.: Comparison of efficiency vacuum and flat solar collectors. Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, 21-23 kwiecień 2016 roku, CHMIELNICKI, Ukraina

[33]         Madej O., Kruszelnicka W.: Analysis the size and shape of biomass particles after grinding with using digital image processing. Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, 21-23 kwiecień 2016 roku, CHMIELNICKI, Ukraina

[34]         Kruszelnicka W.: Analiza efektywności hybrydowych systemów energii odnawialnej. konferencja EEE 2016 - 20-21.05.2016r.

[35]         Kruszelnicka W., Piasecka I., ,,Study and assessment of the impact of wind energy on the rural environment", VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Collages ,,Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 15-17 września 2016, Bydgoszcz

Prezentacje posterowe

[36]         Prezentacje posterowe zaprezentowane podczas Międzynarodowego Seminarium Upowszechniającego Projekt  nr FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy” w dniu 1 grudnia 2015 roku:

Weronika Kruszelnicka, Ola Madej, Dr inż. Izabela Piasecka

Badanie i ocena środowiskowego oddziaływania elektrowni wiatrowych

Weronika Kruszelnicka, Ola Madej, Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Hybrydowy układ: fotowoltaika - elektrownia wiatrowa jako stabilny układ zasilania

Dr inż. Izabela Piasecka, Mgr inż. Paulina Ropińska, Weronika Kruszelnicka, Mgr inż. Rafał Śpiewak

Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnego instrumentarium badawczego ośrodków sypkich w badaniu biomasy

Marcin Mądro, Weronika Kruszelnicka

Możliwości magazynowania energii pochodzącej z instalacji odnawialnych źródeł energii

Mgr inż. Paulina Ropińska, Mgr inż. Rafał Śpiewak, Tomasz Kamiński

Przegląd współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych ogniw paliwowych

Marta Heyse, Patrycja Łosoś, Arkadiusz Glaza, Dr inż. Izabela Piasecka

Przegląd najważniejszych narzędzi komputerowego wspomagania i symulacji instalacji solarnych

Mateusz Przybyszewski, Artur Zwoliński, Mgr inż. Paulina Ropińska, Dr inż. Izabela Piasecka

Przegląd najważniejszych narzędzi komputerowego wspomagania i symulacji instalacji fotowoltaicznych

Izabela Fiszer, Mikołaj Gaszyński, Jakub Michałek, Mgr inż. Rafał Śpiewak, Dr inż. Izabela Piasecka

Przegląd najważniejszych narzędzi komputerowego wspomagania i symulacji instalacji energetyki wiatrowej

Weronika Kruszelnicka, Kamil Kurowski, Mgr inż. Rafał Śpiewak, Dr inż. Izabela Piasecka

Przegląd najważniejszych narzędzi komputerowego wspomagania i symulacji instalacji hybrydowych

Sebastian Przybył

Analiza efektywności modułów fotowoltaicznych o wysokiej koncentracji (HCPV)

Iwona Borowicka

Przegląd podstawowych typów turbin wodnych - zasady doboru

Iwona Borowicka, Tomasz Cierlicki

Porównanie efektywności kolektorów płaskich i rurowych

Marek Żarkowski, Paweł Knozowski

Wspomaganie projektowania instalacji OZE - program Kolektorek

Marek Żarkowski, Paweł Knozowski

Monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej przy użyciu portalu Suntrol

Mateusz Buza

Porównanie okresu zwrotu inwestycji OZE na przykładzie instalacji fotowoltaicznej dla różnych wariantów finansowania.

Natalia Kozłowska

Ocena możliwości wspomagania komputerowego projektowania instalacji fotowoltaicznej w programie Polysun

Natalia Kozłowska, Weronika Kruszelnicka

Aspekty recyklingu elementów modułów fotowoltaicznych

Natalia Kozłowska

Możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii

Natalia Kozłowska, Patrycja Łosoś

Kolektory powietrzne jako alternatywa dla ogrzewania domu jednorodzinnego

 

 

[37]         Prezentacje posterowe zaprezentowane podczas Międzynarodowej konferencji Eko-Euro-Euro 2016 - 20-21.05.2016 r.:

inż. Mateusz Buza, inż. Ola Madej, inż. Weronika Kruszelnicka

Dynamika i rozwój infrastruktury do pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie

inż. Mateusz Buza, inż. Ola Madej, inż. Weronika Kruszelnicka

Wykorzystanie komputerowego wspomagania prac inżynierskich do optymalizowania konstrukcji łopaty małej elektrowni wiatrowej za pomocą środowiska CFD

inż. Monika Lampart, inż. Paulina Lemieszko, inż. Izabela Liniewska

Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej i energetycznej systemów grzewczych do CWU zasilanych pompą ciepła typu powietrze woda, instalacją solarną oraz fotowoltaiczną

inż. Weronika Kruszelnicka, inż. Mateusz Buza, inż. Ola Madej

Possibilities of usage Hydrogen in transport sector

inż. Weronika Kruszelnicka, inż. Mateusz Buza, inż. Ola Madej

Wybrane rozwiązania magazynowania energii oraz ich wpływ na efektywność i stabilność systemów OZE

inż. Izabela Liniewska, inż. Monika Lampart, inż. Paulina Lemieszko

Projekt instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. w domu jednorodzinnym

inż. Marta Heyse, mgr inż. Paulina Ropińska, inż. Kruszelnicka, dr inż. Izabela Piasecka

Przegląd i ocena wybranych aplikacji komputerowych do wspomagania projektowania i symulacji instalacji solarnych

inż. Ola Madej, inż. Weronika Kruszelnicka, inż. Mateusz Buza

Wykorzystanie instalacji hybrydowych do zasilania aktywnych znaków drogowych

inż. Ola Madej, inż. Weronika Kruszelnicka, inż. Mateusz Buza

Analiza porównawcza sprawności kolektorów solarnych typu heat pipe, U-rura oraz płaskich

inż. Jakub Michałek, inż. Weronika Kruszelnicka, mgr inż. Paulina Ropińska, dr inż. Izabela Piasecka

Analiza możliwości praktycznego wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania i symulacji instalacji energetyki wiatrowej

inż. Natalia Kozłowska, inż. Ola Madej

Zasady projektowania instalacji fotowoltaicznej

inż. Mateusz Przybyszewski, mgr inż. Paulina Ropińska, inż. Weronika Kruszelnicka, dr inż. Izabela Piasecka

Projekt instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem narzędzi wspomagania komputerowego

Daria Czulik

Domy zeroenergetyczne – przyszłość światowego budownictwa?

Daria Czulik

Przegląd programów do projektowania instalacji fotowoltaicznych

inż. Weronika Kruszelnicka, mgr inż. Marek Szymczak

Analiza własności energetycznych wybranych ziaren zbóż

Paula Woźniak, Daria Czulik, Paweł Knozowski

Budowle wodne – przegląd rozwiązań stosowanych w Polsce

Sara Straszewska

Zastosowanie technologii BIPV i BAPV w Polsce

Daria Czulik, Paweł Knozowski Michał Kozłowski, Marek Żarkowski

Źródła finansowania OŹE w Polsce

inż. Sebastian Przybył

Porównanie efektywności modułów fotowoltaiki płaskiej i wysoko skoncentrowanej w polskich warunkach

Michał Kozłowski

Innowacje i rozwój OŹE w Polsce i na świecie

Paweł Knozowski

Easysolar jako aplikacja do wspomagania projektowania instalacji fotowoltaicznych

Paula Woźniak

Analiza możliwości wspomagania komputerowego projektowania instalacji solarnych w programie Polysun

Marek Żarkowski

Instalacja PV z wykorzystaniem optymalizatora SolarEDGE

Paweł Knozowski, Marek Żarkowski, Michał Kozłowski

Wizja w przyszłość: multirotor firmy Vestas

Paula Woźniak

Efektywność ekonomiczna, energetyczna i ekologiczna instalacji solarnych w polskich warunkach środowiskowych

Marek Żarkowski, Paweł Knozowski, Michał Kozłowski

Podgrzewanie wody z wykorzystaniem instalacji PV

inż. Ola Madej, inż. Natalia Kozłowska

Zasady doboru liczby kolektorów w instalacji solarnej

inż. Paulina Lemieszko, inż. Izabela Liniewska, inż. Monika Lampart

Wpływ i analiza konstrukcji elektrowni wiatrowych dużej mocy na ekosystem

Sara Straszewska

Sposoby zwiększania efektywności energetycznej budynku mieszkalnego

Iwona Borowicka

Analiza systemów montażowych pod instalacje fotowoltaiczne