Pole tekstowe: REGULAMIN KOŁA

 

 

1.        Siedzibą Koła jest Laboratorium Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - www.LABIOZE.utp.edu.pl - Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, pom. 101A w budynku 3.2 - Fordon

2.        Głównymi zadaniami Koła jest:

a)        krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów wśród studentów,

b)       tworzenie form wymiany informacji wśród studentów w zakresie nauki i techniki związanej z kierunkiem Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii,

c)        rozwój i wspieranie studentów kierunku w twórczości naukowo-technicznej,

d)       organizowanie prezentacji i pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych do firm związanych z kierunkiem,

e)        ułatwianie startu zawodowego studentom przez kontakty z firmami przemysłu branży OZE,

f)        udzielanie pomocy koleżeńskiej innym studentom.

 

3.        Członkiem Koła może być każdy student UTP Bydgoszcz.

4.        Członkostwo trwa aż do chwili ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy członków Koła.

5.        W przypadku szczególnych członkostwo studenta może zostać zawieszone – maksymalnie na trzy miesiące.

6.        W skład prezydium Koła wchodzą:

-          przewodniczący,

-          zastępca przewodniczącego,

-          skarbnik, odpowiedzialny za sprawy finansowe,

-          sekretarz.

7.        Członkowie prezydium wybierani są na walnym zgromadzeniu członków Koła. Do ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 50% ogółu członków Koła. O wyborze decyduje zwykła większość głosów osób obecnych. Kadencja członka prezydium trwa do chwili ukończenia nauki w UTP, skreślenia z listy studentów, skreślenia z listy członków Koła, rezygnacji lub odwołania przez walne zgromadzenie. Do odwołania członka prezydium wymagana jest obecność co najmniej 50% ogółu członków Koła. O odwołaniu decyduje zwykła większość głosów osób obecnych.

8.        Prezydium zajmuje się prezentacją i bieżącą działalnością Koła oraz decyduje o przyznaniu członkostwa w Kole. O przyznaniu członkostwa w Kole decyduje zwykła większość głosów członków prezydium. Raz w roku prezydium spośród swoich członków wyłania trzyosobową Komisję Rewizyjną, sprawdzającą poprawność gospodarowania funduszami przez skarbnika. Sprawozdanie z obrad komisji przedstawiane jest przewodniczącemu prezydium oraz opiekunowi Koła.

9.        Do czasu pierwszego walnego zgromadzenia członków funkcje prezydium pełnią założyciele.

10.     Na walnym zgromadzeniu wybieranych jest pięciu członków Komisji Dyscyplinarnej. Do ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 50% ogółu członków Koła. O wyborze decyduje zwykła większość głosów obecnych. Kadencja członka Komisji Dyscyplinarnej trwa do chwili ukończenia studiów w UTP, skreślenia z listy studentów, skreślenia z listy członków Koła, rezygnacji lub odwołania przez walne zgromadzenie. Do odwołania członka Komisji wymagana jest zwykła większość głosów.

11.     Komisja Dyscyplinarna decyduje o odwołaniu lub zawieszeniu członkostwa w Kole, w trybie głosowania, zwykła większością głosów.

12.     Walne zgromadzenie członków Koła powinno odbywać się co najmniej raz w semestrze.

13.     Każdy członek Koła ma obowiązek przestrzegania Regulaminu.

14.     Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu Koła może być kara wymierzona przez Komisję Dyscyplinarną:

-          nagana,

-          zawieszenie członkostwa w Kole,

-          odwołanie członkostwa w Kole.

15.     W uzasadnionych przypadkach o zaprzestaniu członkostwa w Kole decydować może również Opiekun Koła.

16.     Koło może być również rozwiązane z następujących powodów:

-          brak zainteresowania i możliwości działania – na podstawie uchwały prezydium, w trybie głosowania, zwykłą większością głosów,

-          uchwałą walnego zgromadzenia członków, w trybie głosowania, zwykłą większością głosów,

-          decyzją władz Uczelni lub Wydziału.

17.     Ewentualne zmiany w regulaminie będą przygotowane przez prezydium Koła. Zatwierdzenie nowego regulaminu będzie dokonane na walnym zgromadzeniu członków Koła. Do zatwierdzenia regulaminu wymagana jest:

-          zgoda minimum 50% ogółu członków Koła,

-          akceptacja Dziekana Wydziału.